anbi

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Doelstelling
Stichting de rode beer heeft als doel het realiseren van een vakantiehuis voor mensen met een beperking en hun ouders/begeleiders en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerstgenoemde, in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van geld d.m.v. rommelmarkten en andersoortige evenementen en het werven van fonsen en donaties.

Beleidsplan
In haar bestuursvergadering van 19 mei heeft het bestuur het beleidsplan vastgesteld. Het beleidsplan is openbaar en kunt u downloaden via onderstaande link.

BELEIDSPLAN STICHTING DE RODE BEER

Fiscaal nummer
Het fiscale nummer van stichting de rode beer is 8201 15 812

Samenstelling bestuur
Het bestuur van stichting de rode beer bestaat uit Hendriecke Augustinus (voorzitter), Jack Augustinus (secretaris/penningmeester), Gert Jan Veening (bestuurslid), Henk Harmsen (bestuurslid) en Isabel van ‘t Hul (bestuurslid).
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Wel is er recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Financiële verantwoording
In het document dat u hier kunt downloaden vindt u de meest recente balans en exploitatierekening.

balans per 31 december 2019 stichting de rode beer

baten en lasten 2019 stichting de rode beer

balans per 31 december 2018 stichting de rode beer

baten en lasten 2018 stichting de rode beer

balans per 31 december 2017 stichting de rode beer

baten en lasten 2017 stichting de rode beer

Balans per 31 december 2016 en exploitatie stichting de rode beer

Balans per 31 december 2015 stichting de rode beer

Exploitatie 2015 stichting de rode beer

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013